GSW Silesia - Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie

"Zawarcie Umowy o Dofinansowanie...czytaj wicej

Regulamin i Statut

REGULAMIN POOWU  RYB

GRNICZEGO STOWARZYSZENIA WDKARSKIEGO ?SILESIA?

01 stycznia 2016 r. 


1. Regulamin Poowu Ryb stanowi zbir przepisw dotyczcych zasad uprawiania wdkarstwa i ochrony zasobw ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowizuj wszystkich wdkujcych w wodach bdcych w uytkowaniu GSW ?Silesia?.


2. W czasie wdkowania w wodach uytkowanych przez GSW ?Silesia? wdkarz musi posiada przy sobie kart wdkarsk ?bia?, wane zezwolenie, kalendarz poowu ryb oraz regulamin poowu ryb GSW ?Silesia?.


3. Wdkujcy w wodach uytkowanych przez GSW ?Silesia? musz posiada przy sobie podbierak, tzw. wypychacz do wyhaczania zowionej ryby, metr oraz podkadk pod ryb w miejscach podoa kamienistego lub szlakowego.


4. Czonek GSW ?Silesia? ma prawo udostpni osobie towarzyszcej posiadajcej przy sobie bia kart jedn ze swoich wdek do wdkowania, w granicach przysugujcego stanowiska i limitu poowu, bez koniecznoci uiszczania przez t osob skadki czonkowskiej. Powysze ma wycznie zastosowanie przy wdkowaniu dopuszczajcym owienie na dwie wdki. W przypadku udostpnienia wdki na zbiorniku ?Kozim? posiadacz zezwolenia nie wdkuje.


5. Modzie do 14 roku ycia moe wykupi zezwolenie wdkarskie, bez opaty wpisowego, z 1/2 limitu poowu ryb. Na owisku musi przebywa z czonkiem GSW ?Silesia? bdcym osob penoletni.


6. Modzie starsza do 17 roku ycia moe wykupi pene zezwolenie wdkarskie.


7. owienie ryb w zbiornikach GSW ?Silesia? ?Kopalniok?, ?Rontok? dozwolone jest z brzegu i pomostu, ?Kozi? z brzegu, pomostu oraz z odzi GSW w miejscach wyznaczony przez Zarzd.


8. W zbiornikach ?Kopalniok? i ?Rontok? owimy na dwie wdki, w stawie ?Kozim? owimy na jedn wdk metod spawikow.


9. Przy owieniu metod spinningow wolno uywa jedn wdk ze sztuczn przynt.


10. W czasie wdkowania wdki musz si znajdowa pod nadzorem ich wacicieli.


11. Na zbiornikach GSW ?Silesia? obowizuj nastpujce pory wdkowania:

a) ?Kopalniok? od witu ? do godz. 2200 do 31 maja, od 1 czerwca do jesiennego zarybienia ca dob, po jesiennym zarybieniu od godz. 600 do godz. 2000.

b) ?Kozi? 1 godz. przed wschodem soca do 1 godz. po zachodzie soca (wg Poradnika Wdkarskiego),

c) ?Rontok? przez ca dob cay rok.


12. Ze stawu ?Kopalniok?, ?Kozi? i ?Rontok? mona zabra dwie limitowane ryby z kadego innego gatunku do 31maja, od 1 czerwca do koca roku mona zabra z limitowanych ryb karpia lub amura oraz pozostae wymienione w pkt.13a.


13. Wykaz limitowanych ryb w zbiornikach GSW ?Silesia?:

a) amur, karp, sandacz, szczupak, sum, wgorz     1 sztuka

b) lin                                                               5 sztuk

c) kara                                                           10 sztuk

d) inne gatunki ryb                                            bez ogranicze


14. Obowizuj nastpujce oznaczenia:

a) ?Kopalniok?          - S

b) ?Kozi?                  - K

c) ?Rontok?              - R


15. Po zowieniu ryby oznaczonej w pkt.13a w przypadku zamiaru zabrania jej wdkarz zobowizany jest do natychmiastowego odnotowania jej w kalendarzu poowu ryb.


16. Po odnotowaniu w kalendarzyku poowu dwch sztuk ryb wymienionych w ptk.13a wdkarz koczy owienie ryb.


17. Wymiar ochronny ryby stanowi dugo od pocztku gowy do najdalszego koca petwy ogonowej.


18. Obowizuj nastpujce wymiary ochronne ryb:

a) amur                - do 45 cm,

b) karp                - do 35 cm - od 70 cm grny wymiar obowizuje wycznie na ?Kozim?, ?Kopalnioku?,

c) kle                 - do 30 cm,

d) lin                    - do 30 cm,

e) sandacz            - do 50 cm,

f) szczupak            - do 55 cm,

g) sum                 - do 70 cm,

h) wgorz             - do 60 cm,

i) wzdrga             - do 15 cm.


19. Obowizuj nastpujce okresy ochronne ryb:

a) sandacz, szczupak           - od 01 stycznia do 31 maja,

b) sum                                 - od 01 listopada do 30 czerwca.


20. Ryby zowione w okresie ochronnym oraz niewymiarowe naley niezwocznie wypuci do tego samego owiska z zachowaniem niezbdnej ostronoci.


21. Zabrania si:

a) owi ryby metod spinningow oraz na ywca od 1 stycznia do 31 maja,

b) owi metod ?szarpaka?,

c) owi ryby na tzw. kotwice (wicej ni 1 hak) za wyjtkiem spinningowania na sztuczn przynt,

d) zabierania ryb zowionych z odzi na wszystkich zbiornikach i z pomostu na zbiorniku ?Kozim?

e) przechowywa i zabiera ryby poniej ich wymiaru ochronnego,

f) sprzedawa zowione ryby,

g) rozdawa zowione ryby na terenie owiska,

h) obcina gowy rybom, patroszy, wrzuca resztki do wody.


22. Wdkarz zobowizany jest utrzymywa w czystoci stanowisko wdkarskie w promieniu 5 metrw, bez wzgldu na stan, jaki zasta przed rozpoczciem owienia.


23. Wdkarz ma obowizek prowadzi biec kontrole kolegw oraz pilnowa, aby regulamin by przestrzegany przez wdkarzy.


24. Wdkarz ma obowizek udostpnienia kontrolujcemu do kontroli stanowisko wdkarskie, samochd i osoby postronne znajdujce si w obrbie owiska.


25. Wdkarz posiadajcy stanowisko wdkarskie zobowizany jest do posiadania kosza na mieci i worka asenizacyjnego.


26. Wdkarz przebywajcy w obrbie zbiornikw ?Kopalniok? i ?Kozi? zobowizany jest do korzystania z WC przy starej rybaczwce.


27. Zabrania si niszczenia obwaowa, zieleni, zamiecania pozostawiania nieugaszonych ognisk oraz wjazdu pojazdami mechanicznymi w miejsca niedozwolone.


28. Zarzd GSW ?Silesia? zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za ewentualne szkody wyrzdzone przez wdkujcych na terenach i zbiornikach uytkowanych przez GSW ?Silesia?.


29. Budowanie remontowanie stanowisk oraz zmiana ich waciciela moe nastpi za zgod Zarzdu GSW ?Silesia?.


30. Zarzd GSW ?Silesia? nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne nieszczliwe wypadki oraz straty materialne wdkujcych.


31. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu bdzie karane zgodnie ze statutem GSW ?Silesia?.


32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj zastosowanie przepisy Statutu GSW ?Silesia?, a take obowizujcego prawa w tym:

a) Ustawa o Rybactwie rdldowym z dnia 18.04.1985 r. (z pniejszymi zmianami),

b) Prawa Wodnego,

c) Rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie poowu ryb z dnia 12.11.2001 r.

STATUT

Grniczego Stowarzyszenia Wdkarskiego ?Silesia?

 

 

Rozdzia I

Nazwa, siedziba, teren dziaania, charakter prawny.

 

1

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazw Grnicze Stowarzyszenie Wdkarskie ?Silesia? i w dalszej treci zwane jest Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie jest zawizane na czas nieograniczony. Posiada osobowo prawn
  i dziaa w oparciu o przepisy prawa, a w szczeglnoci na podstawie przepisw ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego Statutu.

 

2

 

Terenem dziaalnoci Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a w szczeglnoci obszar wojewdztwa lskiego i znajdujce si na tym obszarze zbiorniki wody przemysowej, cieki
i inne zbiorniki wodne oddane Stowarzyszeniu do uytkowania.

 

3

 

Siedziba Stowarzyszenia mieci si w Czechowicach ? Dziedzicach przy ul. Bocznej 20.

 

4

 

 1. Stowarzyszenie opiera swoj dziaalno na pracy spoecznej ogu czonkw.
  Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw moe zatrudnia pracownikw.

 2. Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcz, na zasadach okrelonych
  w odrbnych przepisach. Dochd z dziaalnoci gospodarczej jest przeznaczony wycznie do realizacji celw statutowych i nie moe by przeznaczony do podziau midzy czonkw Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie moe rwnie prowadzi odpatn dziaalno poytku publicznego, na zasadach okrelonych ustaw o wolontariacie i poytku publicznym. Dochd
  z dziaalnoci przeznaczony jest wycznie do realizacji celw statutowych.

 4. Decyzj o podjciu dziaalnoci gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Czonkw zwyk wikszoci gosw.

 5. Stowarzyszenie moe nalee do organizacji midzynarodowych, na warunkach okrelonych w ich statutach, jeeli nie narusza to zobowiza wynikajcych z umw midzynarodowych, ktrych Rzeczpospolita Polska jest stron.

 6. Stowarzyszenie moe uywa pieczci i odznak na zasadach okrelonych
  w przepisach szczegowych.

Rozdzia II

Cele i rodki dziaania Stowarzyszenia

 

5

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

 1. Organizowanie wdkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla obecnych i byych pracownikw (emerytw, rencistw): Kopalni Wgla Kamiennego ?Silesia?, Przedsibiorstwa Grniczego ?Silesia?, MSE ? Mining Services and Engineering
  Sp. z o.o.

 2. Zaktywizowanie rodowisk grniczych do czynnego uprawiania sportu.

 3. Upowszechnianie wdkarstwa jako formy wypoczynku dzieci i modziey.

 4. Dziaanie na rzecz integracji spoecznoci lokalnej.

 5. Promowanie zdrowych form wypoczynku.

 6. Krzewienie idei ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 7. Rekultywacja wd przemysowych oraz ich ochrona i racjonalne uytkowanie.

 8. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 9. Wspieranie i upowszechnianie idei samorzdnoci.

 10. Przeciwdziaanie uzalenieniom, w tym narkomani i alkoholizmowi jak i ich zwalczanie.

 11. Upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i poowu ryb.

 

6

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 

 1. Gromadzenie, a nastpnie waciwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzcymi ze skadek czonkowskich, darowizn, zapisw, dotacji pastwowych
  i spoecznych, prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.

 2. Organizowanie gospodarki zarybieniowej.

 3. Prowadzenie wasnego orodka zarybieniowo ? produkcyjnego.

 4. Organizowanie zawodw wdkarskich oraz imprez okazjonalnych.

 5. Wspdziaanie z wadzami samorzdowymi, instytucjami, organizacjami spoecznymi, zakadami pracy, szkoami itp.

 6. Wspprac i wymian dowiadcze z organizacjami pozarzdowymi.

 7. Korzystanie ze rodkw masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w celu propagowania spoecznej dziaalnoci Stowarzyszenia.

 8. Tworzenie wasnej biblioteki i czytelni udostpniajcych literatur fachow oraz filmy instruktaowe.

 9. Powoanie osb kontrolujcych (kontrolerw) zbiorniki wodne oddane Stowarzyszeniu
  w uytkowanie.

 10. Ochron uytkowanych wd przed zanieczyszczeniem i kusownictwem.

 11. Propagowanie wdkarstwa w rodowisku grniczym.

 12. Podejmowanie innych czynnoci i dziaa zwizanych z realizacj celw Statutowych.

 13. Prowadzenie dziaalnoci turystyczno ? rekreacyjnej.

 14. Kultywowanie tradycji rybackich lokalnych i regionalnych.

 15. Przeprowadzanie egzaminw w zakresie ochrony i poowu ryb w celu uzyskania karty.

 

 

Rozdzia III

Czonkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowizki.

 

7

 

Czonkowie Stowarzyszenia dziel si na:

 1. Zwyczajnych.

 2. Uczestnikw.

 3. Wspierajcych.

 4. Honorowych.

 

8

 

 1. Czonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moe by obecny i byy pracownik (emeryt, rencista): Kopalni Wgla Kamiennego ?Silesia?, Przedsibiorstwa Grniczego ?Silesia?, MSE ? Mining Services and Engineering Sp. z o.o.

 2. Czonkiem uczestnikiem moe by osoba inna ni okrelona w ust.1, i osoby w wieku poniej 16-stu lat, za zgod swych przedstawicieli ustawowych.

 3. Czonkiem wspierajcym moe zosta osoba fizyczna lub prawna, ktra zadeklaruje poparcie materialne dla Stowarzyszenia.

 4. Czonkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarzdu osobom, ktre pooyy wybitne zasugi dla rozwoju rekreacji wdkarskiej i Stowarzyszenia. Czonek honorowy posiada uprawnienia czonka zwyczajnego i jest zwolniony od wiadcze czonkowskich.

 

9

 

O przyjciu do Stowarzyszenia decyduje Zarzd.

 

10

 

 1. Czonek zwyczajny ma prawo:

  1. Uczestniczy w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

  2. Wybiera i by wybieranym do wadz Stowarzyszenia na zasadach okrelonych
   w Statucie.

  3. Kierowa postulaty i wnioski do wadz Stowarzyszenia.

  4. Korzysta ze wszystkich urzdze i rodzajw dziaalnoci Stowarzyszenia na zasadach okrelonych przez wadze Stowarzyszenia.

  5. Uprawia wdkarstwo w wodach uytkowanych przez Stowarzyszenie zgodnie
   z obowizujcym regulaminem poowu ryb.

 

 1. Czonek uczestnik ma prawo:

   1. Uczestniczy w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia bez prawa gosu przy podejmowaniu uchwa.

   2. Kierowa postulaty i wnioski do wadz Stowarzyszenia.

   3. Korzysta ze wszystkich urzdze i rodzajw dziaalnoci Stowarzyszenia na zasadach okrelonych przez wadze Stowarzyszenia.

   4. Uprawia wdkarstwo w wodach uytkowanych przez Stowarzyszenie zgodnie
    z obowizujcym regulaminem poowu ryb.

3. Czonek uczestnik nie moe by wybranym do wadz Stowarzyszenia.

 

11

 

Czonek Stowarzyszenia ma obowizek:

 1. Przestrzega postanowie Statutu, wydanych na jego podstawie przepisw i uchwa wadz Stowarzyszenia, chroni jego mienie jako wsplne dobro czonkw.

 2. Opaca regularnie roczne skadki czonkowskie i inne opaty ustalone przez wadze Stowarzyszenia nie pniej ni do dnia 30 kwietnia.

 3. Bra czynny udzia w pracach Stowarzyszenia, w tym uczestniczy w walnych zebraniach.

 

12

 

 1. Czonek Stowarzyszenia naruszajcy obowizki okrelone w 11 ust.1. moe by ukarany jedn z nastpujcych kar:

 1. Upomnienia.

 2. Cofnicia zezwolenia na wdkowanie na okres od 1-ego miesica do 1-ego roku.

 3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 1. Zarzd moe zobowiza ukaranego do zoenia egzaminu ze znajomoci Statutu
  i wydanych przez wadze Stowarzyszenia przepisw i regulaminw, naprawienia wyrzdzonej szkody lub wyznaczy okrelony, szczeglny obowizek wiadczenia pracy spoecznej.

 

13

 

Czonkostwo ustaje wskutek:

 1. Rezygnacji zgoszonej na pimie Zarzdowi Stowarzyszenia.

 2. Nie opacenia skadek czonkowskich za okres roku.

 3. Wykluczenia orzeczeniem Zarzdu.

 4. Utraty zdolnoci do czynnoci prawnych.

 5. mierci czonka, a w przypadku osoby prawnej ? jej likwidacji.

 6. Likwidacji Stowarzyszenia.

Rozdzia IV

Wadze Stowarzyszenia oraz zasady organizacyjne

 

14

 

 1. Najwysz wadz Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Czonkw.

 2. W okresie midzy Walnymi Zebraniami, wadzami Stowarzyszenia s:

 1. Zarzd Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

 1. Kadencja wadz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 2. Uchway wadz Stowarzyszenia zapadaj zwyk wikszoci gosw przy obecnoci,
  co najmniej poowy liczby czonkw zwyczajnych.

 3. W razie zdekompletowania w trakcie kadencji skadu Zarzdu, Komisji Rewizyjnej, wadze maj prawo uzupenienia skadu. Dokooptowany czonek wadz musi by zatwierdzony przez najblisze Walne Zebranie.

 4. Wadze Stowarzyszenia mog w drodze uchway odwoa ze swojego skadu kadego czonka z powodu jego bezczynnoci.

 5. Walne Zebranie Czonkw jest wadz do podejmowania uchwa w pierwszym terminie przy obecnoci 1/2 uprawnionych do gosowania, a w drugim terminie niezalenie od iloci obecnych. Drugi termin moe by odroczony po 15 minutach w przypadku braku quorum w pierwszym terminie. Porzdek obrad Walnego Zebrania nie ulega zmianie, za uchway podejmowane w tym skadzie s wane, niezalenie od liczby uczestniczcych
  w nim czonkw.

 

15

 

Do rozpatrywania spraw czonkw za czyny okrelone w 11.ust.1. powoany jest Zarzd.

 

16

 

 1. Najwysz wadz Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Czonkw.

 2. Walne Zebranie moe by zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa si corocznie, a sprawozdawczo ? wyborcze, co 4 lata. W przypadku koniecznoci Walne Zebranie Sprawozdawcze moe uzupeni skad wadz Stowarzyszenia.

 4. Walne Zebranie zwouje Zarzd Stowarzyszenia.

 5. Gosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne z wyjtkiem wyborw do wadz Stowarzyszenia, jak te w kadym przypadku, gdy Walne Zebranie postanowi inaczej.

 

17

 

Do kompetencji Walnego Zebrania naley:

 1. Uchwalanie kierunkw dziaania Stowarzyszenia.

 2. Uchwalanie Statutu i jego zmian.

 3. Rozpatrywanie sprawozda i wnioskw Zarzdu i Komisji Rewizyjnej.

 4. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchway w przedmiocie absolutorium dla ustpujcego Zarzdu.

 5. Wybr Zarzdu i Komisji Rewizyjnej.

 6. Uchwalenie planu dziaalnoci oraz budetu Stowarzyszenia na kolejny rok.

 7. Uchwalenie skadek czonkowskich i innych opat.

 8. Podejmowanie uchwa o rozwizaniu Stowarzyszenia.

 

18

 

 1. Zarzd jest najwyszym organem wykonawczym.

 2. Zarzd Stowarzyszenia skada si z 9 ? 13 czonkw, wybranych przez Walne Zebranie
  w taki sposb, e w pierwszej kolejnoci dokonuje si wyboru Prezesa, a w drugiej kolejnoci na jego wniosek pozostaych czonkw Zarzdu.

 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarzdu, najpniej w cigu 7-miu dni od dnia wyborw, czonkowie Zarzdu wybieraj spord siebie:

 1. 1 ? 2 Wiceprezesw.

 2. Sekretarza.

 3. Skarbnika.

 4. Gospodarza.

 1. Pracami Zarzdu kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprezes.

 

19

 

 1. Zarzd zbiera si na posiedzeniu w miar potrzeby, nie rzadziej ni raz na miesic.

 2. Przebieg zebrania Zarzdu powinien by udokumentowany pisemnym protokoem.

 3. Zebrania Zarzdu zwouje Prezes lub Wiceprezes.

 4. Uchway Zarzdu zapadaj zwyk wikszoci gosw, przy obecnoci co najmniej
  1/2 jego czonkw, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

20

 

 1. Do kompetencji Zarzdu naley podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeonych
  w Statucie innym organom Stowarzyszenia, a w szczeglnoci:

     1. Kierowanie dziaalnoci Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu
      i uchwaami Walnego Zebrania.

     2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewntrz.

     3. Opracowanie, uchwalanie, zatwierdzanie regulaminw wewntrznych, w tym:

      • Regulaminu prowadzenia Walnego Zebrania Czonkw.

      • Regulaminu pracy Zarzdu.

      • Regulaminu poowu ryb.

      • Regulaminu dziaania kontrolerw.

 1. Wykonywanie uchwa Walnego Zebrania.

 2. Podejmowanie przedsiwzi sucych realizacji celw Stowarzyszenia.

 3. Ustalanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej.

 4. Podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu i obcieniu majtku Stowarzyszenia.

 5. Zarzdzanie mieniem i funduszami Stowarzyszenia.

 6. Podejmowanie wsppracy z wadzami, instytucjami, organizacjami
  i stowarzyszeniami zarwno krajowymi jak i zagranicznymi.

 7. Zatwierdzanie planw pracy i budetu Stowarzyszenia, wasnych regulaminw pracy, instrukcji i schematw organizacyjnych.

 8. Zwoywanie Walnych Zebra Czonkw Stowarzyszenia.

 9. Przyjmowanie, skrelanie i wnioskowanie o wykluczenie czonka.

 10. Wnioskowanie o nadanie tytuu czonka honorowego Stowarzyszenia.

 11. Skadanie sprawozda na Walnym Zebraniu.

 12. Czuwanie nad przestrzeganiem Statutu przez czonkw Stowarzyszenia.

 1. Zarzd jest pracodawc w rozumieniu przepisw Kodeksu Pracy.

 

21

 

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli dziaalnoci Stowarzyszenia. Skada si z 3 ? 5 czonkw wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczcego i jego Zastpc oraz moe uchwali regulamin swojej pracy.

 2. Komisja Rewizyjna moe dokooptowa do swego skadu jednego nowego czonka
  w miejsce ustpujcego. Warunkiem wanoci dokonanego dokooptowania jest zatwierdzenie kandydatury na najbliszym Walnym Zebraniu.

 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwouje jej Przewodniczcy w miar potrzeb, ale przynajmniej raz w roku. Komisja Rewizyjna moe kontrolowa dziaalno Stowarzyszenia w kadym czasie i zakresie.

 4. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej i/lub jego Zastpca ma prawo uczestniczy
  w posiedzeniach Zarzdu z gosem doradczym.

 5. Uchway Komisji Rewizyjnej s podejmowane w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw.

 6. Komisja Rewizyjna moe wystpowa w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarzdu i da wyjanie.

 7. Czonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog:

  1. Peni adnych innych funkcji w Stowarzyszeniu.

  2. Pozostawa z czonkami Zarzdu w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia.

  3. By skazani prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej.

  4. Otrzymywa z tytuu penienia swojej funkcji zwrotu uzasadnionych kosztw lub wynagrodzenia w wysokoci wyszej ni przewiduj to szczegowe przepisy.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley:

  1. Skadanie wnioskw o zwoanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czonkw Stowarzyszenia.

  2. Skadanie sprawozda ze swojej dziaalnoci na Walnym Zebraniu wraz z wnioskami o udzielenie (lub nie udzielenie) Zarzdowi absolutorium.

 

 

Rozdzia V

Majtek i fundusze Stowarzyszenia.

 

22

 

 1. Na majtek Stowarzyszenia skadaj si: nieruchomoci, ruchomoci, prawa majtkowe
  i rodki finansowe.

 2. Dochody z dziaalnoci gospodarczej Stowarzyszenia su do realizacji celw statutowych.

 

23

 

Na rodki finansowe Stowarzyszenia skadaj si:

 1. Kwoty wpisowego, skadek i opat czonkowskich.

 2. Wpywy z prowadzonej statutowej dziaalnoci gospodarczej i zbirek publicznych.

 3. Dotacje i darowizny, spadki.

 4. Inne dochody z dziaalnoci Stowarzyszenia.

 

24

Zabrania si :

 1. Udzielania poyczek lub zabezpieczenia majtkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego czonkw, czonkw organw Stowarzyszenia oraz pracownikw w nim zatrudnionych. Powyszy zakaz dotyczy take osb, z ktrymi czonkowie wadz lub pracownicy pozostaj w zwizku maeskim, w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie).

 2. Przekazywania majtku Stowarzyszenia na rzecz czonkw, czonkw organw Stowarzyszenia oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich.

 3. Wykorzystywania majtku na rzecz czonkw, czonkw organw oraz ich osb bliskich w innym celu ni to wynika z postanowie niniejszego Statutu.

 4. Zakupu na szczeglnych zasadach towarw lub usug od podmiotw, w ktrych uczestnicz czonkowie Stowarzyszenia, czonkowie jego organw lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

25

 

 1. Majtkiem Stowarzyszenia rozporzdza Zarzd.

 2. Stowarzyszenie prowadzi ksigowo w zakresie niezbdnym do ujawnienia jego majtku i zobowiza, zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami.

 

 

26

 

 1. Do skadania owiadcze woli w zakresie praw i obowizkw majtkowych Stowarzyszenia, w tym udzielania penomocnictw, wymagane s podpisy Prezesa
  i Wiceprezesa bd Skarbnika lub Wiceprezesa i Skarbnika.

 2. Dla wanoci innych pism lub dokumentw wymagane s podpisy Prezesa lub Wiceprezesa.

 

 

Rozdzia VI

Zmiana Statutu, rozwizywanie si Stowarzyszenia.

 

27

 

Uchwalenie zmiany Statutu wymaga uchway Walnego Zebrania, podjtej wikszoci 2/3 gosw, w obecnoci co najmniej 1/2 czonkw.

 

28

 

Rozwizanie Stowarzyszenia wymaga uchway Walnego Zebrania podjtej wikszoci 2/3 gosw, przy obecnoci co najmniej 2/3 liczby czonkw.

 

29

 

W razie podjcia uchway o rozwizaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie okreli cel, na jaki zostanie przekazany majtek Stowarzyszenia, podejmujc uchwa zwyk wikszoci gosw i powoa komisj likwidacyjn.

 

30

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, maj zastosowanie przepisy ustawy
o stowarzyszeniach oraz inne obowizujce przepisy prawa.

 

Niniejszy Statut zosta uchwalony na Walnym Zebraniu Czonkw Stowarzyszenia
w Czechowicach - Dziedzicach w dniu 12.05.2013 roku, z pniejszymi zmianami 06.03.2016 r.

Copyright by: GSW SILESIA 2011 - Zaprojektowano przez: Dizajns.pl